TIPS, REGELS EN VOORWAARDEN

Op deze pagina vind je tips om te trainen, de regels waar je je op en rond ons terrein aan dient te houden en de algemene voorwaarden die gelden voor lidmaatschap en deelname aan cursussen.

Tips voor prettig trainen met je hond

 • Laat de hond van te voren goed uit, maar laat hem niet alle energie eruit hollen, leren kost heel veel energie en als hij dat eruit gerend heeft dan heeft hij minder plezier in het trainen en zal het minder goed gaan.
 • Kom ruim op tijd op het trainingsterrein, als je moet haasten, kan dat stress geven voor je hond.
 • Neem voldoende, lees heel veel, hele lekkere beloningsbrokjes mee en geef je hond voorafgaand aan de training maar een klein beetje eten. Je hond zal dan meer gemotiveerd zijn, zijn best te doen.
 • De meeste honden zijn het meest gemotiveerd door: Rodi worst, knakworst, rookworst, kaas, frikadel (ontdooid, niet gebakken). De meeste honden doen meer hun best voor iets bijzonders, het liefst iets, dat hij thuis niet zomaar krijgt. In de kantine verkopen we voertjes met een sterke vissmaak en -geur die het bij de meeste honden erg goed doen!
 • Trek gemakkelijk zittende kleding aan die vies mag worden. Een lange jas, jurk of rok is voor de hond storend, hij krijgt de wapperende kleding in zijn gezicht.
 • Doe stevige schoenen aan met goed profiel, met hoge hakken of nette schoenen sta je niet voldoende stevig op het veld.
 • Gebruik een speeltje waar de hond gek op is, maar wat wel samen vastgehouden kan worden en gemakkelijk in de jaszak kan worden opgeborgen. Geen losse (tennis)bal of en er mag geen ‘pieper’ in zitten, want dat kan de andere honden afleiden.
 • Doe de hond een vaste halsband of een tuigje om. Er mag niet getraind worden met prikbanden of slipkettingen.
 • Gebruik een riem die prettig in de hand ligt en niet zwaar is voor de hond. Een riem van ca 1 m tot 1.20 meter is het makkelijkste. Een lange lijn, een riem van ketting of een zg ‘jachtlijn’ met heel veel ogen en gespen zijn lastig tijdens de training. Een flexlijn kun je tijdens de training niet gebruiken.
 • Laat één eigenaar met de hond de gehele cursus volgen. Het is niet raadzaam om steeds van eigenaar te wisselen, dat is voor de hond erg verwarrend. Wel is het raadzaam om thuis met de andere eigenaar de training door te spreken en samen te oefenen.
 • Het is handig om de commando’s die je tijdens de training leert en gebruikt, ook voor thuis te gebruiken, dan blijven die commando’s herkenbaar voor de hond en zal hij ze sneller leren en veel beter onthouden.
 • Laat de hond vlak voor de training niet met andere honden of zijn trainingsmaatjes spelen. Hij speelt de energie eruit en zal tijdens de training minder opletten, en steeds een andere hond op willen zoeken om te spelen.
 • Als er iets niet duidelijk is, op het trainingsterrein of tijdens de training, vraag het je instructeur of een instructeur die op het trainingsterrein aanwezig is.

Huisregels

Leden dienen op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de Algemene Voorwaarden. Lees ook de trainingstips. Daarnaast gelden onderstaande huisregels:
 1. De trainingen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van de KC Amsterdam.
 2. Personen onder de 16 jaar mogen alleen deelnemen aan de trainingen na toestemming van het bestuur. Tijdens de training dient één der wettige ouders of voogd aanwezig te zijn.
 3. Leden dienen:
  • zich te houden aan de instructies van de medewerkers van de KC Amsterdam.
  • zich te onthouden van ruw optreden tegen hun hond(en).
  • nooit zelfstandig op het veld te trainen.
  • buiten het veld te wachten tot de instructeur hen meeneemt het veld op
 4. Geleiding van de hond:
  • mag nooit aan slipketting, prik- of stroomband; deze mogen in zijn geheel niet gedragen worden en zijn bovendien bij wet verboden!
  • dient (kort) aangelijnd te gebeuren, de hond loopt nooit los op het terrein en in de les alleen als dat nodig is voor de oefening na goedkeuring van de instructeur.
  • door een volwassene gedaan te worden
 5. Op het hele terrein is het verboden honden te laten plassen of poepen, ongelukjes dienen direct te worden opgeruimd door de geleider, ook op de parkeerplaats en het begin van de uitlaatplek.
 6. Honden mogen nooit zonder toezicht van een volwassene achtergelaten worden. Laat je hond nooit alleen en bind hem nergens aan vast. Vraag zo nodig aan een instructeur de hond vast te houden en op te letten.
 7. Voor een goed verloop van de lessen verzoeken wij je de volgende regels in acht te nemen;
  • Zorg dat je tijdig voor aanvang van de les aanwezig bent.
  • Bij verhindering je instructeur hierover informeren.
  • Als je hond loops, ziek of kreupel is mag je niet meetrainen. Je kunt wel zelf komen om zo toch de aangeboden oefeningen thuis te kunnen oefenen.
  • Besluit je om wat voor reden dan ook te stoppen met de cursus, laat het je instructeur weten.
 8. De lessen gaan bij bijna elke weersomstandigheden door, bij twijfel vraag je instructeur, of kijk op de website.
 9. Auto’s van leden en belangstellenden dienen op het voorste parkeerterrein (buiten het terrein) geparkeerd te worden.
 10. Tassen enz. kunnen eventueel aan de bar, op eigen risico, in bewaring worden gegeven.
 11. Het is niet toegestaan om in de kantine te roken.
 12. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, indien nodig in overleg met de instructeurs.

 Algemene Voorwaarden

(laatst aangepast oktober 2022) Het bestuur van Kynologenclub Amsterdam (KCA) stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan hond, geleider of eigendommen, ontstaan als gevolg van in opdracht verrichte handelingen van personen die zich namens de vereniging bezighouden met de trainingen/opvoeding/sport van honden op de terreinen van de vereniging tijdens de daarvoor geldende lesuren. Om te kunnen deelnemen aan cursussen bij KCA is lidmaatschap verschuldigd. Zonder lidmaatschap kan men niet aan een cursus deelnemen. Voor workshops wordt soms een uitzondering gemaakt. Dit wordt per workshop benoemd. Elk lid van de vereniging, is gehouden aan de Algemene Voorwaarden. Deelnemers aan de cursussen onderwerpen zich voorts aan de richtlijnen van KC Amsterdam en de aanwijzingen van haar medewerkers en instructeurs.

Lidmaatschap

Contributie
 1. Leden zijn aan de vereniging een jaarlijks contributie voor lidmaatschap verschuldigd, het bedrag wordt op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Een lidmaatschap geldt voor een kalender jaar (1 januari tm 31 december). Indien men voor cursussen in het derde seizoen van het jaar lid wordt, betaalt men een verminderd bedrag aan contributie voor dat jaar.
 2. Huisgenoten (dwz wonende op hetzelfde adres) betalen een verminderde contributie, het bedrag wordt op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
 3. Eenmaal vastgestelde bedragen blijven van kracht totdat zij op de Algemene Leden Vergadering worden gewijzigd. Indien een wijziging wordt vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering, kan deze na de vergadering ingaan in het lopende jaar. Leden die reeds contributie betaald hebben, hoeven nooit het verschil bij te betalen, maar betalen het nieuwe vastgestelde bedrag wanneer zij hun lidmaatschap in het opvolgende jaar verlengen.
 4. Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft contributie over het gehele jaar verschuldigd, er vindt geen restitutie plaats.
 5. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, al dan niet voor een bepaalde termijn, gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie verlenen.
 6. Indien contributie is betaald en een nieuw lid kan onverhoopt niet met een cursus meedoen doordat er geen plek (meer) is, wordt contributie niet automatisch terugbetaald. Men kan hiervoor een verzoek doen via het algemene emailadres.
 7. Indien men als bestaand lid het lidmaatschap een jaar niet betaald en daarna weer lid wordt, wordt men gezien als een nieuw lid.
 8. In het privacy beleid is beschreven hoe wij met de gegevens van cursisten omgaan. Dit beleid is te vinden op de website onder het menu ‘informatie’.
Leden en huisgenoten
 1. Een ieder van 18 jaar of ouder kan lid worden.
 2. Er kan gebruik gemaakt worden van het huisgenoot lidmaatschap door mensen die op hetzelfde adres wonen. Het maakt daarbij niet uit of zij met dezelfde of een andere hond trainen.
 3. Indien het hoofd-lid geen lid meer wenst te zijn, dient de huisgenoot regulier lid te worden en derhalve het volledige lidmaatschap te betalen.
 4. Onder de 18 jaar is het niet mogelijk lid te worden. Indien een huisgenoot onder de 18 wil trainen, gaat dit ALTIJD in overleg met het bestuur en kan, indien goedgekeurd, het huisgenoot lidmaatschap toegekend worden. Huisgenoten onder 18 jaar dienen tijdens de cursus ALTIJD begeleid te worden door een lid van 18 jaar of ouder.
 5. Zowel reguliere leden als huisgenoot leden mogen hun stem uitbrengen op verkiezingen en voorstellen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
Einde lidmaatschap Het lidmaatschap eindigt
 1. door opzegging door het lid:
  • Opzegging door het lid geschiedt door op de website in te loggen op zijn profiel en daar aan te geven dat het lidmaatschap opgezegd dient te worden. Aan het eind van het jaar, zullen de (inlog)gegevens en cursushistorie verwijderd worden. Indien het lid wil dat de gegevens per direct gewist worden, kan daarvoor een verzoek ingediend worden via het algemene emailadres.
 2. door opzegging/ontzetting door het bestuur van de vereniging:
  • Indien het lid niet opzegt, maar de contributie niet betaald, is men geen lid meer en kan men niet deelnemen aan cursussen.
  • Indien het lid
   • zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt
   • handelt in strijd met de statuten, reglementen of daarop gebaseerde besluiten van de vereniging
   • de vereniging op onredelijke wijze benadeelt

en daar schriftelijk op gewezen is, kan het bestuur het lidmaatschap, met opgaaf van redenen, beëindigen.

Opzegging is in dat geval per direct van kracht en er is geen restitutie van contributie.

Lidmaatschap tbv lidmaatschap Raad van Beheer Indien men lid is geworden om bij de Raad van Beheer lid te worden, dient jaarlijks contributie betaald te worden. KCA haalt jaarlijks bij de Raad van Beheer op wie er geregistreerd staan als lid van KCA. Indien er bij de Raad van Beheer een lidmaatschap nummer wordt gebruikt van de KCA en er geen contributie wordt betaald, zal dit worden doorgegeven aan de Raad van Beheer.

Cursus

Aanmelden, annuleren en aanbod
 1. Aanmelden voor een cursus kan door een account aan te maken op de website, lid te worden en zich aan te melden voor een cursus. Men staat ingeschreven voor een cursus, als er een succesvolle betaling is gedaan en men een bevestigingsmail heeft gekregen (check de spam folder).
 2. Het is niet mogelijk op een wachtlijst gezet te worden. We maken gebruik van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, zodra de inschrijvingen open gezet zijn op de website.
 3. De tarieven voor het lesgeld kunnen per cursus verschillen. De tarieven worden in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
 4. Het bestuur en de instructeur behouden zich het recht om een cursus bij minder dan 3 cursisten te annuleren. In dat geval zal worden gezocht naar een alternatief. Indien er geen alternatief mogelijk is, zal het cursusgeld gerestitueerd worden.
 5. Indien een cursist annuleert heeft deze geen recht op restitutie van contributie of lesgeld. Het bestuur kan hier in geval van ziekte van cursist of hond een uitzondering op maken. Dit zal per geval door het bestuur beoordeeld worden.
 6. Een cursusjaar bestaat uit 3 seizoenen. In elk seizoen kan het aanbod van cursussen verschillen. Het aantal lessen per cursus kan verschillen, bij inschrijving staat het aantal lessen per cursus vermeldt. Een les duur 50 minuten.
 7. Het geheel of gedeeltelijk niet volgen of tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist is geen reden voor restitutie van betaalde lesgelden.
 8. Indien de cursist een les mist, is het niet mogelijk die op een ander tijdstip in te halen.
 9. Indien de instructeur een les annuleert, zal hij proberen die in te halen. Lessen die door overmacht (onoverkomelijke weersomstandigheden, pandemie maatregelen, etc) niet door kunnen gaan, hoeven niet ingehaald te worden.
 10. Tijdens feestdagen zullen er geen lessen zijn, hiermee wordt rekening gehouden bij het plannen van het seizoen en gaat dus niet ten koste van het aantal lessen in dat seizoen.
Deelname
 1. De hond dient gezond te zijn en over geldige entingen te beschikken, dan wel het hiervoor geldende entschema zal volgen, waaronder begrepen die tegen: hondenziekte, het parvovirus en kennelhoest. De hond moet geënt zijn, volgens het gehanteerde entingsnormen/ titer bepaling gesteld door de dierengeneeskundige faculteit van Utrecht. Tijdens de eerste les van elke cursus zal de instructeur hierop controleren. Indien de hond ziek mocht worden, kan de vereniging hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Loopse teven worden niet toegelaten. De geleider mag deelnemen aan de les zonder hond.
 3. Een instructeur heeft het recht een hond de les te ontzeggen, maar moet wel de redenen aangeven bij de geleider. Dit kan zijn op medische gronden of redenen betreffende de veiligheid.
 4. De hond dient redelijkerwijs sociaal te zijn. Dwz. dat hij geen historie heeft van bijtincidenten naar andere honden of mensen. De beoordeling hiervan is aan de instructeur. Inzake bijtincidenten tussen hond en mens, tussen honden onderling of terugkerende problemen met bepaalde honden waarbij besloten wordt, deze honden uit de les te weren, zullen geen cursusgelden worden gerestitueerd. Uiteraard zullen we meehelpen/denken voor een goede oplossing. Er zijn 2 gedragsdeskundigen in dienst van de club die advies en eventueel (tegen betaling) privébegeleiding kunnen geven.
 5. Per cursus staat aangegeven of er een minimale leeftijd van de hond is. De hond is nooit jonger dan 8 weken.
 6. Deelname aan cursussen is mogelijk voor leden van 18 jaar en ouder. Indien een huisgenoot onder de 18 jaar wil trainen, gaat dit ALTIJD in overleg met het bestuur en kan, indien goedgekeurd, de cursus worden gevolgd, echter ALTIJD onder begeleiding van een lid van 18 jaar of ouder.
 7. Bij de gehoorzaamheidscursussen ontvangt de cursist na deelname een certificaat. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt indien men ten minimale 7 van de 10 lessen aanwezig is geweest.
 8. Na deelname aan een cursus krijgt de cursist, indien die verder wil trainen, advies voor een vervolgcursus. Dit advies is niet bindend, maar de instructeur van elke cursus behoudt zich het recht, cursisten te weigeren, indien zij vinden dat de hond en/of cursist niet voldoende vaardigheden heeft voor de vervolgcursus. Een alternatief zal gezocht worden, maar een plek in een andere cursus is niet gegarandeerd, aangezien er geen zekerheid is dat er nog vrije plekken in andere cursussen zijn. Indien de cursist zelf hoger heeft ingeschreven en de cursus wordt ongeschikt bevonden door de instructeur, zal er geen restitutie plaatsvinden.
 9. De cursist dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 10. De cursist neemt kennis van de huisregels en volgt deze. Deze zijn te vinden op de website onder het menu ‘informatie’.
 11. In het privacy beleid is beschreven hoe wij omgaan met beeldmateriaal dat eventueel gemaakt wordt tijdens activiteiten. Dit beleid is te vinden op de website onder het menu ‘informatie’. Indien er op de website of social media beeld gedeeld wordt waar de cursist het niet mee eens is, kan dat via het algemene emailadres gemeld worden en zal het beeld zo spoedig als mogelijk verwijderd worden.

Schade aan hond of eigendommen

De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan aan hond of eigendommen tijdens de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard dan ook en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.